CONTACT

Email: awkwardcoco@hotmail.com 

Twitter: @sarahdiallo_ 

 FACEBOOK: Sarah Diallo

INSTAGRAM: @Sarahdiallo

Also available on Mercari: sarahdiallo

Youtube: Sarah Diallo